Riga This Week - FREE RIGA CITY GUIDE made by locals since 1992
Events

Līga Purmale exhibition Here Near

Līga Purmale's exhibition "Here Near" from September 30 to November 30 in the gallery Daugava, Riga, Ausekļa Street 1. The exposition consists of works by the artist of the last three years. Time does not determine the quality and value of a work of art, only evaluates both. And Līga Purmale has been our art grande dame for decades. Nature and painting, two eternal sizes that address and suggest her canvases. Līga Purmale has equal respect, even worship is against both of these sizes. The dynamics of time, noise, variegation make us even more hold your breath and enjoy the moment with each of her paintings. Exhibition only for those who have retained the ability to see, feel, experience. Or she wants to regain this ability. The artist's painting motifs are captured right here - in Kurzeme, looking out the window, going for walks in the meadows, watching nature at all hours of the day.

Līgas Purmales izstāde “Tepat tuvumā “ no 30.septembra līdz 30. novembrim galerijā Daugava, Rīgā, Ausekļa ielā 1 .Ekspozīciju veido mākslinieces trīs pēdējo gadu darbi. Ne jau laiks nosaka mākslas darba kvalitāti un vērtību, tikai izvērtē gan. Un Līga Purmale jau gadu desmitus ir mūsu mākslas grande dame. Daba un glezniecība, divi mūžīgie lielumi, kas uzrunā un suģestē viņas audeklos. Līgai Purmalei vienlīdz liels respekts, pat pielūgsme ir pret abiem šiem lielumiem. Mūs laika dinamika, troksnis, raibums vēl jo vairāk liek aizturēt elpu un izbaudīt mirkli pie katra viņas gleznojuma. Izstāde tikai tiem, kas ir saglabājuši spēju redzēt, sajust, pārdzīvot. Vai arī vēlas šo spēju atgūt.Mākslinieces glezniecības motīvi tverti tepat tuvumā – Kurzemē, skatoties pa logu, dodoties pastaigās pa pļavām, vērojot dabu visās diennakts stundās.